Journal

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการร้านกาแฟท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรณีศึกษา: จังหวัดอ่างทอง
วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (ISSN: 25869612)
6
2
478-495
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-