แนวโน้มผลงานของอัจฉริยะ

Journal

บทความของอัจฉริยะ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพลศึกษา

Publish Year International Journal 2
2015 inนายอัจฉริยะ เอนก, อาจารย์, exBunyaratavej, N., "ผลของการใช้โปรแกรมฝึกออกกำลังกายสเตปแอโรบิกแบบหมุนเวียนที่มีต่อ ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการหกล้ม และพัฒนาความสามารถในการทรงตัวในสตรีวัยหมดประจำเดือน", Journal of the Medical Association of thailand, ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 88-94
2015 inนายอัจฉริยะ เอนก, อาจารย์, exศาสตราจารย์ คลินิคเกียรติคุณ นายแพทย์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช (ที่ป, exธันย์ชนก จิตติวิไล, "ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริมในช่วงระยะเวลาสั้น ที่มีต่อระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ และความสามารถในการทรงตัว เพื่อป้องกันการหกล้มในสตรีวัยหมดประจำเดือน", Journal of the Medical Association of Thailand., ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 26-31
Publish Year National Journal 3
2019 exวรรณา อิ่มจิตต์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอัจฉริยะ เอนก, อาจารย์, inนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 155-166
2019 exสมประสงค์ มณฑลผลิน, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายอัจฉริยะ เอนก, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนราชินีบน", สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 197-207
2015 inนายอัจฉริยะ เอนก, อาจารย์, "ผลของการออกกำลังกาย สเตปแอโรบิก ที่มีผลต่อ องค์ประกอบของร่างกาย และการทรงตัวในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน", วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 96-107
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570180]