Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • พบ.บ.(พยาบาล), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  โปรแกรมสุขศึกษา ความลาดทางสุขภาพ ทันตสุขภาพ AgingBioflavonoidsCardiovascular EnduranceConstructionismCoronary Heart DiseaseCritical thinkingDeveloped the modelDevelopment of self-efficacyDiabetes MellitusType2 Patients การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนDiet and exercise behaviors intentionDietary Behavior/ Overweight พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานDrug substances abuse preventionElderlyelderly Ergogenicexercise behavior/ physical fitness/ overweight พฤติกรรมการออกกำลังกาย/สมรรถภาพทางกาย/ภาวะโภชนาการเกินGinsengHealthHealth PromotionHeart Rate RecoveryHigh risk female adolescents พัฒนารูปแบบInstent RestenosisKaempferia parvifloraLactate Thresholdleg muscle strengthNine Matrices ExerciseNine Matrix ExerciseNutritional SupplementOlder adultsphysical exercise to prevent fallsPhysical FitnessThe EffectivenessKeywords: physical exercise to prevent fallsWebWeb-based Instruction Modelกระชายดำการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการความเครียด พยาบาลวิชาชีพการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจการปฏิบัติการป้องกันการใช้สารเสพติดการป้องกันการหกล้มการส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพสำหรับตนและชุการหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่ผกิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/โรคอ้วน/นิสิต Physical Activity / Food Consumption / Obesity / University Studentsความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ทัศนคติจุดเริ่มล้าตารางเก้าช่องแบบประยุกต์เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพนวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาบันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์ประชากรวัยทำงานประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก??ำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมทันตสุขศึกษาโปรแกรมป้องกันการหกล้มโปรแกรมสุขศึกษาโปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหมพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรพฤติกรรมทันตสุขภาพพฤติกรรมป้องกันการหกล้มพฤติกรรมป้องกันการหกล้มหมายถึงมารดาที่มีบุตรคนแรกอายุระหว่าง2 – 6 เดือนยาฝังคุมก??ำเนิดระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแรงสนับสนุนทางสังคมวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงศตวรรษที่ 21สมรรถภาพทางกายสุขภาพผู้สูงอายุหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ??้ำหลอดเลือดหัวใจตีบ

  Interest

  เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (82)