แนวโน้มผลงานของสุธาวดี (ยกเลิก)

Conference

การนำเสนอบทความของสุธาวดี (ยกเลิก) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2006 exพจนีย์ โลมรัตน์, inนางสาวสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Engineering, Architecture, Natural Resources and Environmental Management, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510211]