Person Image

Administration

Education

  • D.Tech.Sc. (เศรษฐศาสตร์พลังงาน) (Candidated), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

แนวโน้มผลงานของอุ่นกัง

Conference

การนำเสนอบทความของอุ่นกัง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "Youth awareness level on the use of plastic bags: A case study of university students in Thailand", the 7th International Academic conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences. , 21 - 22 ธันวาคม 2019, Tbilisi จอร์เจีย
2015 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร", 2015 International Business, Economics, Finance & MIS Conference (BREFM) เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น, 20 - 22 กรกฎาคม 2015, เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
2011 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนในประเทศไทย", The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2011, 5 มิถุนายน 2011, โอซากา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 11
2020 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, exนรา แป้นประหยัด, "บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุภาพรรณ ชุมมุง, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย", การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 14th Graduate Conference in Economics. , 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเสาวรัตน์ เรืองดำ, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษายางพารา", การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 14th Graduate Conference in Economics. , 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสสิสรณ์รัฐ จูดหอม, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "ผลของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ ที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิในความรว่มมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Business Across Crisis” , 9 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธัญชนิต อุบลศรี, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างหนี้ครัวเรือนไทยกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation), 9 - 10 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, exนรา แป้นประหยัด, "การทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ การทำกลับคืนให้การสูบเป็นปกติ กรณีใช้ควบคู่โดยผู้สูบคนไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะและตลาดบุหรี่ไฟฟ้า: กรณีประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจพฤติกรรมและการรับรู้การใช้บุหรี่ไฟฟ้ากรณีของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 The 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, exวลัยภรณ์, "การศึกษาอุปสงค์บุหรี่: กรณีประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490141]