แนวโน้มผลงานของวสันต์

Journal

บทความของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year National Journal 6
2012 exปรางค์ทิพย์ จีรังสวัสดิ์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 38-45
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษระของนักวิจัยอันพึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา", วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 55-68
2010 exจารุณี กมลตระกูล, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 61-66
2009 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์", วารสาร สสวท., พฤษภาคม 2009
2009 exกัญจน์ชญาน์ สรรเสริญ, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 205-214
2007 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "จากการสอนทางภาษาต่างประเทศสู่การทำวิจัยปฏฺบัติในชั้นเรียนการ", วารสารสมคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 114, กรกฎาคม 2007, หน้า 69-76

Conference

การนำเสนอบทความของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year International Conference 4
2012 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, exNartrapee Indarasuwan , "The Condition of Pre-service training and the training evaluation method of the Non-commission officer training course 2011 ; Crime Suppression", ICER 2012: Challenging Education for Future Change, 8 - 9 กันยายน 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "An Instructional Guideline for EnhancingGraduate Students’ Desirable Researcher Characteristics: A Case Study in Social Science", ICASS2011, 19 - 20 มีนาคม 2011, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "The Students’ Metacognition on Desirable Characteristics of Educational Researcher", 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010)., 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2010, สิงคโปร์
2010 exNantachat Wongpanya, inดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, exPrecharn Dechsri, "Developing the Metacognitive Test in Science for Primary Students", International Association for Educational Assessment 36th Annual Conference, 22 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 14
2013 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554:การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษศาตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา", วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4, 21 มิถุนายน 2012, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูนักวิจัย กรณีศึกษาครูประถมศึกษาคนหนึ่ง", ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 1 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 15 มิถุนายน 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้", การประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิดระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ , 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 17 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้นของการประปานครหลวง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยการบันทึกผ่านอนุ", เปิดขอบฟ้าคุณธรรม, 28 สิงหาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต กรณีศึกษาในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏนครปฐม , 17 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒฯผลการเรียนร้ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยของของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนจิตพิสัยโมเดล", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480861]