Conference

Article
การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
Class
ชาติ
Date
15 มิถุนายน 2010
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-