การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักการจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 15 มิถุนายน 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้", การประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิดระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ , 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย