แนวโน้มผลงานของอาภา

Journal

บทความของอาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาฆะศิริ ศมานุกร, "แรงยึดแน่นของออร์โธปิดิกส์สกรูว์ในกระดูกอุ้งเชิงกรานของสุนัขโตเต็มวัย: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธี tapped และ non-tapped insertion", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2007, หน้า 19-27

Conference

การนำเสนอบทความของอาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Publish Year National Conference 2
2008 inนายจนัธ นิยมสุจริต, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางมาฆะศิริ เชาวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma ในสุนัขที่บริเวณผิวเรียบของจมูกด้านบนและส่วนหน้าของกระดูกกรามบน ด้วยวิธี modified combined resection of the nasal planum and premaxilla", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวิญญู การทิพย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, "การศัลยกรรมแก้ไขการขยายใหญ่ของคลิตอริส ที่มีกระดูกแข็ง (os clitoris) คล้ายลึงค์ในสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=260021]