Copyrights

Article
อาหารท้องถิ่นภูเก็ตบาบ๋า
Proprietor
สกว.
License ID
ISBN 978-616-278-439-2
Class
ชาติ
Grant Date
30 เมษายน 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมเพอรานากันภูเก็ต การใช้ประโยชน์ :สมาคมเพอรานากันได้รับมอบหนังสืออาหารท้องถิ่นภูเก็ตบาบ๋า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว,2 ส.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2023