Petty Patent

Article
การเตรียมนาโนซิลเวอรืด้วยกระบวนการรีดักชันของอนุพันธ์เบนซอกซาซีน
Proprietor
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
License ID
9717
Class
ชาติ
Grant Date
27 มีนาคม 2015
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอัตรกิริยาแบบอ่อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบวิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่ง ฯ แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เคลือบนาโนซิลเวอร์เป็นสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเคลือบฯ แหล่งทุน :สวพ มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015