การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอัตรกิริยาแบบอ่อน

Publish Year International Journal 6
2014 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวสุฑารัตน์ นันทกลิ่น, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Crystal Structure and Novel Solid-State Fluorescence Behavior of the Model Benzoxazine Monomer: 3,4-dihydro-3,6-dimethyl-1,3,2H-benzoxazine", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1074, ฉบับที่ -, กันยายน - มิถุนายน 2014, หน้า 118-125
2013 exChoothong, N.-O., exKaewvilai, A., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A novel colorimetric sensing material, poly(?-glutamic acid)-graft-3, 4-dihydro-3-(2?-ethyl hydroxyl)-6-ethyl-1,3,2H-benzoxazine (?-PGA-graft-ethyl-Bx), for iron(III) ions", Sains Malaysiana, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 223-229
2012 exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exผศ.สาวิตรี รุจิธนพานิช, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Alkali and Ce(III) Ions on the Response Properties of Benzoxazine Supramolecules Prepared viaMolecular Assembly", Molecules, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 511-526
2012 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exดร. ฉ้ตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "4,4'-Diethyl-2,2'-[(N-cyclohexylimino)bis(methylene)]diphenol", Acta Crystallographica Section E, ปีที่ E68, ฉบับที่ Part 10, ตุลาคม 2012, หน้า o3050-o3050
2011 exนายศราวุธ แสงเงิน, exดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Chemical Vapor Sensing Materials from Composites of Esterifed Poly (vinyl alcohol) and Carbon Black", Sensors & Actuators: B. Chemical, ปีที่ 156, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 961-968
2011 exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exอรรถพล แก้ววิลัย, exศราวุธ แสงเงิน, exวรวัขร วัฒนฐานะ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decomposition", International Journal of Molecular Sciences , ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 4365-4377
Publish Year National Conference 1
2012 exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exFaongchat Jarintanan, exIntira Taempak, exSuchada Jongrungruangchok, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Nano-silver Coated Materials", The First International Conference on Herbal Medicines, Herbal Remedies: The Art of Science, 2 พฤศจิกายน 2012, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, "การเตรียมนาโนซิลเวอรืด้วยกระบวนการรีดักชันของอนุพันธ์เบนซอกซาซีน", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2015