แน้วโน้มรางวัลของวราภรณ์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,exจันทราภา คูหะเปรมะ,exจรรยาพร ภิญโญวนิชย์กุล,exธนนันต์ หวลนิวัติวงษ์,"การพัฒนาข้าวหอมมะลิกลิ่นชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน", Professional Vote (IRPUS 2549), เกษตรศาสตร์/ชีววิทยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Apr 22 2007

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2011 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์,exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์,inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The Best Poster Presentation, , International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 16 2011
2012 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์,inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Shelf Life Prediction of Packaged CassavaFlourbased Baked Product using Empirical Models and Activation Energy", SLIM Poster Award, Shelf Life Modeling and Food Qualities, The Korean Society of Food Science and Nutrition (KFN) and The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), May 31 2012
2012 exนางสาวปองขวัญ เก๊าคำ,inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,exดร.กาญจนา ธรรมนู,inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์,"PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION", SLIM Poster Award, New Technology for Shelf Life Extension, KFN, G.F.I.C.A., May 31 2012