Search Result of "Thermoluminescence"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของหาดทรายดำด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2563

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชิน อุดมสมพร, Imgนายรชตินทร์ สัมมาประสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)