Search Result of "HNE"

About 4 results
Img

ที่มา:J. RETTENMAIER&S?HNE GmbH + Co. Germany

หัวเรื่อง:ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:J. RETTENMAIER & S?HNE GMBH+CO.KG

หัวเรื่อง:ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume