Search Result of "C.Ratsameejindawong"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม , มลพิษทางอากาศ

Resume