โครงการศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exL.Gadsuwan , exS.Poommai , exS.Boonyawat , exN.Dampin , exC.Ratsameejindawong , exS.Nukeaw , "Creating Photo Media of Hill Evergreen Forest Ecosystems for Tourists: A Case Study of Phu Hln Rong Kla National Park.", The 10th World Environmental Education Congress WEEC 2019., 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย