Search Result of "ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว นพวรรณ สังข์ห่อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ , ภาษาไทยถิ่น , การเขียนภาษาไทย

Resume

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยระดับสูงสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยระดับกลางสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาต่างๆ ในตระกูล Austro-Asiatic, ภาษาต่างๆในตระกูลTai

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, อรรถศาสตร์ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

Resume

Img

Researcher

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาบาลีสันสกฤต, ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, พุทธศาสนา, ไทยคดีศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume