โครงการย่อยที่ 2 การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ