Search Result of "ปัญหาการเกษตร"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย

หัวเรื่อง:ไขปัญหาการเกษตร

Img

ที่มา:วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย

หัวเรื่อง:ไขปัญหาการเกษตร

Img

ที่มา:วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย

หัวเรื่อง:ไขปัญหาการเกษตร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย

Img
Img
Img

Researcher

นาย ธเนตร ศรีสุข

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร การติดตามและประเมินผลทางการส่งเสริม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว อัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Nutrition and Soil Fertility

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การจัดการดิน, โลหะหนักในดิน, GIS

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจดิน, การกำเนิดและจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

นาย อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน-ปุ๋ย, การใช้ปุ๋ย, การวิเคราะห์ดินและพืช, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้แบบจำลองในการผลิตพืช, การวิเคราะห์ดินพืช ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume