การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย