Search Result of "การทำงานของเครื่องสูบน้ำ"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างบ่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำบาดาล

ผู้เขียน:Imgพิทักษ์ ประกรแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรมมันต์ ชูประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจัดกำหนดการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมของระบบสูบจ่ายน้ำ ด้วยวิธีสโตแคสติกออพติมัยเซซั่น

ผู้เขียน:Imgพงศธร วิริยกุลโอภาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume