Search Result of "การตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Multicore Architecture, Parallel Computing, System Security, Compilers

Resume