ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิผลของการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamically Tolerating and Detecting Asymmetric Races", Journal of Computer Research and Development, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1748-1763
Publish Year International Conference 2
2019 exNopphon Phringmongkol, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploiting Extra CPU Cores to Detect NOP Sleds Using Sandboxed Execution", The 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exVeerapong Kaewtes, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simple Optimizations for LAMMPS", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย