Journal

การผลิตเบียร์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก : การวิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยได้และทางประสาทสัมผัส(manuscript accepted)
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857648x)
-
-
-
มกราคม - มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-