Journal

Article
การตรวจสอบและการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของประเทศไทย
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
75-78
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-