Journal

Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (ISSN: 0125796X)
34
1
20-27
มกราคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบ่อดิน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานภาคสนามของนิสิตคณะประมง,13 มี.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012