การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบ่อดิน

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนายอัมพร บัวที, inนายลิขิต ชูชิต, inนายเทพบุตร เวชกามา, "Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 20-27
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางกายภาพต่อปริมาณไข่ และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 )ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย