Journal

Article
การพัฒนารายวิชาทักษะการสอนเคมีเพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge) สำหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
23
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2008
Page
21-40
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009