Journal

การพัฒนารายวิชาทักษะการสอนเคมีเพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge) สำหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
23
3
21-40
กันยายน - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009