Journal

การวิเคราะห์รูปแบบนันทนาการและประสบการณ์นันทนาการของผู้มาเยือนแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
27
2
68-77
กรกฎาคม - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni. Parks & Recrea. Areas,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :เป็นฐานข้อมูลประกอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด,12 ก.พ. 2009 - 16 ก.ย. 2009