Journal

การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู: รายวิชาการสังเกตและปฏิบัติงานในชั้นเรียนสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี
วารสารวิจัย มข.(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 08593957)
13
11
1345-1357
ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,7 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ค. 2010