Journal

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
30
1
1-9
มกราคม - เมษายน 2009
นานาชาติ
Traditional
-
-
-