Journal

การวิเคราะห์แผนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ของกรณีศึกษาผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี
วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ (ISSN: 27739805)
5
3
335-348
กรกฎาคม - กันยายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-