Journal

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ISSN: 29852978)
10
2
97-120
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-