Journal

การกําหนดจํานวนรถโฟล์คลิฟท์ในกระบวนการขนถ่ายไม้อัดแปรรูปส่งออกโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ISSN: 27741281)
16
4
35-43
ตุลาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-