Journal

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและแบบจาลองธุรกิจการเลี้ยงปูนาในจังหวัดกาแพงเพชร
วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ (ISSN: 27739805)
5
2
147-160
เมษายน - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Review
-
-