Journal

การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, เอสเชอริเชีย โคไล และสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ในตู้น้ำดื่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 22870075)
11
2
221-233
เมษายน - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-