Journal

บทคัดย่อบทความวิจัย: ส่วนประกอบของเนื้อหาและการเชื่อมโยงความ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26511916)
11
1
134-152
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-