Journal

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทศนิยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model-Eliciting Activities (MEAs)
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น (ISSN: 26976161)
9
3
265-278
มีนาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-