Journal

พลวัตป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในช่วงเวลา 10 ปี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่านจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
วารสารวนศาสตร์ไทย (ISSN: 27302180)
41
2
48-62
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-