Journal

การหาปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด: กรณีศึกษาบริษัทรับขนส่งสินค้า
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ISSN: 26511096)
16
2
54-64
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-