Journal

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน (ISSN: 19065906)
14
40
115-125
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-