Journal

Article
Use of centrifugation-filtration for determination of syneresis in freeze-thaw starch gels
Journal
CARBOHYDRATE POLYMERS (ISSN: 01448617)
Volume
73
Issue
1
Year
กรกฎาคม 2008
Page
143-147
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสาร พอลิแซคคาไรด์ของไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,29 ธ.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2010