Journal

Article
ผลการใช้เว็บแอปพลิเคชันตามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านโมบายเลิร์นนิง ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Journal
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ISSN: 16865375)
Volume
16
Issue
20
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
40-60
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-