Journal

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของฟิล์มไคโตซานผสมกรดแกลลิก สาหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
52
1 (พิเศษ)
29-32
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-