Journal

การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินปากช่อง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (Journal of Agricultural Science and Management) (ISSN: 26975378)
2
3
94-104
กันยายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-