Journal

การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินตาคลี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
2
2
59-66
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-