Journal

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 08592055)
24
1
1-12
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-