Journal

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ตัวแทนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธื์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
36
1
96-107
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-