Journal

การวิเคราะห์พลังงานจากการทอริแฟกชั่นของกากกาแฟสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงแข็ง
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (ISSN: 24080985)
6
2
90-97
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-